1. Gdzie można znaleźć dokładniejsze informacje o systemie?

Pełne informacje o szczegółach PLTB znajdziecie Państwo w REGULAMINIE.

2. Co to jest "szkolenie bazowe"?

Szkolenie bazowe to szkolenie podstawowe z zakresu terapii behawioralnej, realizowane w wymiarze co najmniej 45 godzin wykładowych, obejmujące 3 moduły tematyczne:

Listę dostępnych szkoleń bazowych, uznawanych w PLTB znajdziecie Państwo w zakładce SZKOLENIA.

3. Co to są "szkolenia specjalizacyjne"?

  Jako "szkolenia specjalizacyjne" rozumie się pakiet 5 obowiązkowych kursów wybranych spośród poniższych:

Terminarz szkoleń znajdziecie Państwo w zakładkach SZKOLENIA.

4. Co to sa ośrodki współpracujące?

Jako "ośrodki współpracujące" rozumie się wszelkie instytucje (szkoły, przedszkola, gabinety, etc) które związane są z organizacjami zawiadującymi systemem (PSTB i PTPB) umową pozwalającą na organizowanie praktyk i staży zawodowych dla uczestników PLTB.

Listę ośrodków realizujących praktyki w ramach PLTB znajdziecie Państwo w zakładce OŚRODKI.

5. Jak długo trwa nabywanie kompetencji terapeutycznych w przewidziane PLTB?

Cykl szkolenia może zostać zrealizowany w okresie 2-6 lat. Czas trwania zależy od wybranej ścieżki kształcenia oraz intensywności realizowanych przez terapeutę działań 

6. Co powinienem (am) wiedzieć o superwizjach?

Superwizja behawioralna to forma doradztwa merytorycznego, w toku której kształtowane są praktyczne umiejętności terapeutyczne u przeszłego bądź obecnego terapeuty behawioralnego.

Superwizje mogą być realizowane w różnych formach:

- bezpośrednia obserwacja czynnej pracy - odbywa się wówczas, kiedy superwizor uczestniczy w zajęciach prowadzonych z dzieckiem (będąc fizycznie w miejscu realizacji terapii bądź też oglądając w czasie rzeczywistym transmisję online zajęć),

- analiza materiału filmowego- kiedy superwizor ogląda nagraną sesję pracy z dzieckiem i dokonuje jej wspólnej analizy z terapeutą,

- praca nad dokumentacją- w której superwizor analizuje i omawia, bądź opisuje zakres koniecznych zmian w prowadzonej dokumentacji

- omówienie- czas w który terapeuta i superwizor rozmawiają i analizują przebieg sesji i możliwe zmiany w programie,

- obserwacja- jest szczególną formą, w której superwizor nie pracuje czynnie z danym terapeutą,  ani jego uczniem, tylko z innym terapeutą i innym uczniem, a dany stażysta biernie uczestniczy w ich działaniach, tym samym generalizując swoją wiedzę na innego klienta i sytuację. Ta forma zarezerwowana jest dla sytuacji gdy terapeuci pracują w ośrodkach behawioralnych bądź jakichkolwiek zespołach. Musi być ona realizowana w formie czynnego uczestnictwa superwizora w zajęciach (przyjazd superwizora do danego miejsca pracy).

Ważnym ograniczeniem narzuconym przez regulamin PLTB jest to, że co najmniej 50% wszystkich superwizji realizowanych w każdej ze ścieżek musi obejmować czynną pracę terapeuty (czyli czas, gdy pracuje on z uczniem a superwizor wyłącznie obserwuje jego działania).

Podkreślić należy, że dla większości działań dopuszczalna jest również forma online.

Wybór superwizora jest wolnym wyborem terapeuty, z oczywistym zastrzeżeniem, że honorowane PLTB są wyłącznie superwizje prowadzone przez osoby z listy superwizorów behawioralnych PLTB.

Cena superwizji zależy od formy jej realizacji i jest ceną umowną. Kapituła PLTB przyjmuje, że:

- cena czynnej pracy superwizora nie powinna przekraczać progu 200,00 zł. brutto za godzinę

- cena godziny pracy online superwizora nie powinna przekraczać 75% stawki za godzinę czynnej pracy.

Szczegółowe zasady współpracy ustalają superwizor i terapeuta, podczas pierwszego spotkania, spisując obustronnie obowiązujący kontrakt (wzór do pobrania).

7. Co powinienem (am) wiedzieć o ewaluacji?

Ewaluacja praktycznych umiejętności terapeutycznych, to obiektywna ocena poziomu wykorzystania przez terapeutę technik behawioralnych, wykonana przez dwóch superwizorów. Obejmuje ocenę umiejętności w kilku kategoriach (np. on- task ucznia, konstruowanie programu, praca nad zachowaniami trudnymi, dokumentacja, etc) i zazwyczaj realizowana jest na zakończenie ścieżki.

Wymogiem formalnym, niezbędnym do uzyskania tytułu jest osiągnięcie łącznego (uśrednionego z ocen dwóch superwizorów) wyniku na poziomie co najmniej 4,0.

Ewaluacja zazwyczaj trwa 3-8 godzin, obejmuje obserwację pracy terapeuty, rozmowę z nim, analizę dokumentacji, podsumowanie wyników, sporządzenie protokołu i feedback.

 Ewaluacji muszą się również systematycznie poddawać czynni terapeuci z tytułem, 1 x na 5 lat, celem utrzymania tytułu terapeuty behawioralnego.

System PLTB dopuszcza prowadzenie ewaluacji w różnych formach, a jej sugerowana cena zależna jest od wybranej formy:

- ewaluacja czynna w miejscu pracy terapeuty- 2 superwizorzy, jednocześnie przyjeżdżają do miejsca pracy terapeuty i tam realizują ocenę- cena nie powinna przekraczać: 2000,00 zł

- ewaluacja wyjazdowa- terapeuta wraz z uczniem i zestawem pomocy przyjeżdżają do miejsca pracy obu superwizorów i tam realizowana jest sesja uczenia ucznia i oceny pracy terapeuty- cena nie powinna przekraczać: 1000,00 zł

- ewaluacja online- terapeuta podczas sesji uczenia dokonuje jej transmisji online w trybie telekonferencji Skype z dwoma superwizorami, transmisja musi obejmować co najmniej 2 godzinny okres pracy, w różnych sytuacjach (np. praca stolikowa, plan gimnastyczny, praca nad samoobsługą, etc., stąd też wymaga zazwyczaj uczestnictwa drugiej osoby, przenoszącej sprzęt transmitujący). Terapeuta zobowiązany jest również do przesłania jednemu z oceniających superwizorów dokumentacji, celem analizy. Dokumentacja odsyłana jest wraz ze sporządzonym protokołem. Cenanie powinna przekraczać: 1200,00 zł

- ewaluacja na podstawie dostarczonego materiału filmowego i dokumentacji- terapeuta przesyła wybranym superwizorom, zapis co najmniej dwóch, minimum 2-godzinnych sesji terapeutycznych. Wymóg formalny stanowi, by materiał filmowy nie był montowany i nie zawierał przerw (lity plik). Superwizorzy dokonują analizy materiału filmowego, a następnie jeden z nich dokonuje również analizy dokumentacji (segregatora ucznia przesłanego superwizorowi wraz z materiałem filmowym). W kolejnym etapie obaj superwizorzy spotykają się z osobą ewaluowaną na telekonferencji Skype i tam dokonują omówienia. Cena nie powinna przekraczać- 1800,00

Zaleca się, by podczas ewaluacji przynajmniej jeden z superwizorów nie pracował dotychczas z terapeutą, jednak dopuszcza się sytuację w której terapeuta (szczególnie w przypadku terapeutów pracujących w ośrodkach behawioralnych), w której zalecenie to zostaje pominięte.

Wyboru superwizorów przeprowadzających ewaluacji dokonuje terapeuta, bądź w przypadku osób pracujących w ośrodkach behawioralnych: dyrektor/ właściciel.